O czasopiśmie

"Autobiografia. Literatura. Kultura. Media"
Czasopismo naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

ISSN: 2353-8694

W „Autobiografii” śledzimy, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum, dziennik, pamiętnik…), a także rejestrujemy to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Pytamy, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elementów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując, opisujemy rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej.

Pojęcie „autobiografia”, stanowiące tytuł  czasopisma naukowego Wydziału Filologicznego US pozwala przyglądać się kulturze pod wybranym kątem, co nie oznacza ograniczenia punktu widzenia do jednego aspektu. Potrzeba autobiograficzna bowiem, w przekonaniu zespołu redakcyjnego, wyzwala nie tylko opowieści, ale i metody badawcze, style narracji krytycznej. Prezentujemy zarówno analizy konkretnych praktyk autobiograficznych, jak i naukowe omówienia koncepcji polskich oraz zagranicznych naukowców, dotyczące tytułowej kategorii naszego pisma. Jednym z wątków kolejnych numerów jest regionalna tożsamość, opracowywana w porządku biografii, odtwarzanych w formie  wspomnienia, dziennika, eseju, monografii naukowej, powieści, filmu, bloga, polemiki prasowej i innych, charakterystycznych dla współczesności.

Czasopismo składa się ze stałych działów: Teorie; Emancypacje; Fragmenty autobiografii; Praktyki autobiograficzne; Słownik pisarstwa autobiograficznego; Biografie; Rozbiory.

„Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” ukazuje się jako półrocznik. W czasopiśmie stosujemy zasady wypracowane zgodnie z etyką wydawniczą opierającą się na ustaleniach dokumentów COPE (Committee on Publication Ethics) oraz zgodnie z polityką open access.

Wszystkie numery "Autobiografii" są do pobrania w wolnym dostępie na wydawniczej platformie czasopisma.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter monograficzny.

Dotychczasowi redaktorzy prowadzący numerów:

– dr Maciej Duda (US): „Autobiografia” 2016, nr 1 (6)

 

Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Publikację wspiera Polskie Towarzystwo Autobiograficzne (PTA).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEJSH oraz CEEOL.

Wskaźnik oceny czasopisma według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 8 pkt.

Wersję drukowaną czasopisma można nabyć w księgarni Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O aktualnościach dotyczących czasopisma informujemy również tutaj.